WMO & Jeugdzorg

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Het doel van deze wet is dat iedereen kan blijven meedoen in de samenleving.
Maar ook dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Dit is geen eenvoudige opgave wat de gemeente op haar bordje heeft gekregen.
Het is zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet.

Vanaf 01 januari 2015 kunt u bij de gemeente terecht voor begeleiding, dagbesteding, een
kort verblijf in een zorginstelling en beschermd wonen voor mensen in de GGZ.

Het betekent ook dat de gemeente ondersteuning gaat bieden als u belemmeringen tegenkomt in het dagelijks leven door een beperking, ouderdom, chronische of psychische ziekte.

Dit doet de gemeente niet allemaal zelf. Hiervoor is een sociaal team in het leven geroepen. Het is een lokaal samenwerkingsverband . Het team heeft een intensieve werkrelatie met de medewerkers uit het bestaande sociale netwerk.

Het team bestaat uit 7 professionals met verschillende achtergronden.
In dit team zit oa een wijkverpleegkundige.

Wat kan dit team voor u betekenen?
Samen met u wordt gezocht naar een adequate ondersteuning en of oplossing.
Ook hierbij geld het principe een gezin, een plan een regisseur.
Zij kunnen samen snel schakelen en efficiënter afstemmen zodat de hulp beter gecoördineerd wordt.
Juist bij een crisis situatie is dit laatste heel erg belangrijk.

De hulp die u nodig heeft is afhankelijk van de problematiek. Kinderen, buren, vrienden, kennissen kunnen al heel vaak iets betekenen voor u.

Het is niet vanzelf sprekend dat u meteen professionele hulp krijgt. Dit hangt echt af van de situatie en de noodzaak.

Het is niet meer zo van u vraagt wij draaien? Wij vinden dit een goed uitgangspunt.
Wat we zelf kunnen doen en oplossen laten we dat doen en blijven doen.
Dat houdt ons onafhankelijk en zelfstandig zolang het kan.
Dit willen we toch voor ons zelf maar ook voor andere.

Wanneer u dit niet meer kan dan kunt u terecht bij het sociaal team en de gemeente.
Die kunnen met u zoeken naar een oplossing.

Het sociaal team kan zo nodig ook professionele hulp inschakelen en werkt ook nauw samen met het basisteam jeugd en gezin.

De WMO is er voor iedereen.
Heeft u als burger een probleem bij de uitvoering en ondersteuning dan kunt ook contact opnemen met een raadslid van Samenwerking 95. Die zal met in gesprek gaan om te zien of we iets voor u kunnen betekenen.

Dat is ook de rol die een volksvertegenwoordiger heeft. We willen op de hoogte blijven hoe het de inwoners het ervaren en zo nodig helpen binnen de kaders die we als raad met elkaar hebben afgesproken.

Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle vormen van hulp en zorg voor jeugdigen en opvoeders. Het gaat hierbij om provinciale jeugdzorg. Hieronder valt de jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd GGZ ,gesloten jeugdzorg en zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking.

Ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Indien ouders hulp en of ondersteuning nodig hebben wordt deze eerst gezocht in hun eigen netwerk. Je moet hierbij denken aan familie, vrienden , school, kennissen.

Als dit niet toereikend is dan zoeken professionals samen met het gezin naar mogelijkheden en oplossingen. Belangrijk hierin dat de ondersteuningsvraag goed worden geformuleerd. Zo nodig wordt er professionele hulp ingezet.

In het gehele de gehele traject dient het principe gehanteerd te worden dat het gezin te maken heeft met 1 contactpersoon en dat er 1 goed plan wordt gemaakt.

De professionele hulp wordt geboden door centrum jeugd en gezin (CJG)

Wanneer wordt er professionele hulp ingezet ?
Wanneer eenvoudige hulp geen uitkomst biedt dan wordt er gespecialiseerde hulp ingezet.

Samenwerking ’95 is van mening dat het niet zo mag zijn dat om welke reden dan ook een kind tussen wal en schip beland. Gemeente neem dan initiatief en zorg ervoor dat het probleem niet groter wordt. Zorg dat de problemen in onze gemeente goed in kaart zijn gebracht en ook blijven.

In zijn algemeenheid heeft Samenwerking de mening dat geld geen rol mag spelen als er een crisis situatie is. Dan verwachten we van de gemeente dat het toch wordt opgepakt.

Indien u als ouder toch met een vraag over jeugdzorg dan kunt u terecht bij Centrum Jeugd en Gezin of u neemt contact op met de gemeente. Zij zullen u verder helpen en of informeren.