Rug recht Haaren – Column

Rug recht Haaren

Herindelen en/of opsplitsen? Oké. Maar dan wel zorgvuldig, met een echte stem van de inwoners. Niet een weggeefconstructie, maar een keuze die hout snijdt.

Het rapport Augusteijn geeft geen argumenten die de urgentie tot opheffen ondersteunen en waarom een snelle datum voor de inwoners goed zou zijn.
Wel wordt aangegeven dat de Provincie op korte termijn duidelijk moet maken wat haar standpunt is in het kader van het programma van Veerkrachtig Bestuur. Duidelijk moet zijn hoe de Provincie aankijkt tegen de toekomstbestendigheid van alle betrokken buurgemeenten. Daarbij gaat het niet alleen om de korte termijn oplossing: of de direct aanliggende gemeenten Haaren over kunnen nemen, maar vooral om hoe men onze omgeving uiteindelijk bestuurlijk denkt in te richten en ook hoe men daarbij uit het oogpunt van bestuurlijke consistentie denkt om te gaan met de consequenties van eerder genomen besluiten, zoals de begrenzing van de veiligheidsregio’s.
We hebben een duidelijke stip op de horizon nodig. Bijvoorbeeld dat, ingeval er wordt gewerkt naar aangrenzende stadsregio’s, we onder andere aan de inwoners de vraag zouden kunnen voorleggen: wilt u bij de toekomstige regio ’s-Hertogenbosch horen of bij de regio Tilburg?
We zien dat de Provincie op nog meer terreinen een bijdrage zou kunnen leveren om het proces te ondersteunen. Zoals aan de toekomstbestendigheid van de dorpen, onder andere door woningbouw voor de kleine dorpen te faciliteren en bij de herbestemming van Haarendael.
Samenwerking’95 wil weten hoe het verdere toekomstige plaatje er uit ziet en wat de ons omringende betrokken gemeenten in de nabije toekomst doen. We vinden dat de dorpen beter af moeten zijn en dat we geen onnodige tussenstappen moeten zetten.

Pushen met een datum lijkt ons niet dé oplossing. Lang uitstellen ook niet. Het is wel goed als we naar een moment toe kunnen werken. Dat we een moment aangeven, waarbij er voldoende speelruimte is om een zorgvuldige herindeling te kunnen laten plaatsvinden. Plaats dat moment in ieder geval dan niet zo dat er extra tussentijdse verkiezingen nodig zijn.

Herindeling gaat niet gepaard met louter voordelen voor iedereen.
We zouden graag zien dat datgene waarop de meerderheid van de gemeenteraad eerder heeft ingezet, evenwichtig en geleidelijk wordt uitgevoerd. Maar nu wel met een datum en duidelijkheid van de Provincie. Dan kunnen we een herindeling en/of opsplitsing in gang zetten.
Zorg dat de inwoners echt wat te kiezen hebben. Dan worden de belangen van de inwoners van alle dorpen het beste gediend.

Bart Velthuizen Raadslid Samenwerking’95