Herindelen of zelfstandig blijven – Column

Herindelen of zelfstandig blijven – Column

Uit de reacties is te constateren dat er partijen zijn, die het besluit van de gemeenteraad van 21 april 2016 onduidelijk vinden. Of dit besluit graag als zodanig willen interpreteren.
Het was bedoeld als een toekomstperspectief verbonden aan een aantal voorwaarden.
Verbonden aan de zichtbaarheid van een duidelijke brede visie voor de langere termijn op de bestuurlijke inrichting voor de hele regio (dus niet alleen met de buurgemeenten). Ook verbonden aan het veilig stellen van de belangen en ontwikkelingen van alle dorpen en last but not least, verbonden aan de afspraak om het scenario aan de burgers te kunnen voorleggen als we tot herindeling en/of opsplitsing willen overgaan.

Samenwerking’95 wijst snelle versnipperde herindeling af! Simpel omdat de randvoorwaarden, die we hierbij nodig achten, ontbreken. Daarbij willen we zelf (mede) bepalen hoe we met toekomstbestendigheid omgaan. Met name als het gaat om de stip op de horizon, de uiteindelijke bestuurlijke inrichting waar we bij willen horen. Herindeling en opsplitsing dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd en uit-onderhandeld. Om de belangen en ontwikkelingen van alle dorpen als dorpen veilig te stellen. Ook de belangen van de gemeentelijke organisatie dienen we hierbij in het oog te houden. Het gaat om het handhaven van de kwaliteit van de argumenten.
Samenwerking’95 wil weten hoe het verdere toekomstplaatje er uit ziet en wat de ons omringende betrokken gemeenten in de nabije toekomst doen. Wij vinden dat de dorpen beter af moeten zijn en dat we geen onnodige tussenstappen moeten zetten. We zoeken naar een manier waarop de belangen van de inwoners van alle dorpen het beste zijn gediend.

Er bereiken ons in toenemende mate signalen dat inwoners het beu zijn dat een groep inwoners in staat lijken hun zin blind door te drijven en daarbij tweespalt zaaien in de dorpen. Ook de kwalijke bemoeienis van de provincie met een nietszeggend advies, heeft onnodig tot te vroegtijdige en/of ongewenste reacties bij onze buurgemeenten geleid. Ook hiervan worden onze inwoners niet blij.
Ingehaald door de tijd en de laatste ontwikkelingen zijn er argumenten voldoende om het roer zelf in handen te houden en daarbij een heldere koers uit te zetten, door onze besluiten bij te stellen of te herzien. Het is tijd voor een ondubbelzinnige reactie en voor rust in de tent.
Het lijkt mij het beste om te besluiten om voorlopig een zelfstandige gemeente te blijven. Ook al weet je dat de kwestie zich in de toekomst waarschijnlijk opnieuw zal aandienen.

Een belangrijke democratische voorwaarde hierbij is dat we de burger meenemen naar het proces van beslissen door ze een serieuze stem te geven. Dat kan door hierover een referendum te houden.
Daarom is het voorstel om, zo snel als realistisch mogelijk is, de inwoners om hun mening te vragen.

Door het laten beantwoorden/aankruisen van één van de volgende twee (ondubbelzinnige) vragen:

  1. Wilt u de gemeente Haaren herindelen/opsplitsen (op korte termijn) of,
  2. Wilt u dat de gemeente Haaren (zo lang mogelijk) zelfstandig blijft.

Het antwoord op de vragen kan dan richtinggevend zijn voor de volgende jaren en tegelijkertijd laten we zien dat de mening van de inwoners met betrekking tot de toekomst van de gemeente Haaren er toe doet.

Bart Velthuizen
Raadslid Samenwerking’95