Column – Kunstgrasvelden

Kunstgrasvelden voor RKSV Nemelaer en vv Helvoirt??

Deze column is op 18-02-2016 verschenen

Op de raadsagenda van 03 maart a.s is de exploitatie van de buitensport accomodaties van de gemeente Haaren geagendeerd.
Dit agenda punt heeft o.a. tot doel de exploitatie van de sportparken te harmoniseren. Verder heeft de raad in haar vergadering van 16 juli 2015 een amendement aangenomen om in de programma begroting van 2016 op te nemen het mogelijk maken van de aanleg van 2 kunstgrasvelden voor Nemelaer en Helvoirt.
Het college heeft een extern bureau Copier ingeschakeld om een onderzoek te doen
in de exploitatie beheer onderhoud sportparken.
In een eerder stadium zijn de uitkomsten van dit rapport als aan ons gepresenteerd.
Uit dit onderzoek blijkt o.a. dat er overbezetting is bij de sportparken Nemelaer en Helvoirt.
De beste oplossing van de overbezetting  van deze sportvelden is aanleg van kunstgrasvelden. Een belangrijk voordeel hierbij is dan men bij het gebruik  (trainen  en wedstrijden) minder afhankelijk is van weersomstandigheden.

Welke besluiten dient der raad ten gaan nemen op 03 maart a.s.
Ik benoem hierbij de naar mijn idee 2 belangrijkste .
In te stemmen met harmonisatie van de exploitatie kosten van de sportparken waarbij de verenigingen het zelfde percentage bijdragen.
Voor de uitvoering van het aanleggen van 2 kunstgrasvelden voor RKSV Nemelaer en vv Helvoirt een krediet van 997000 euro beschikbaar te stellen

Samenwerking is wel tevreden met de uitkomsten van het onderzoek en het raadsvoorstel zoals het nu voor ligt.
Een probleem blijft wel de problematiek Essche Boys die niet kunnen voldoen aan de nieuwe exploitatieopzet. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat het college en Essche Boys tot oplossing zullen komen.

De harmonisatie en de aanleg van de kunstgrasvelden geeft een versterking van de leefbaarheid van de dorpen.
Wij van Samenwerking 95 zullen dan ook het raadsvoorstel omarmen zonder hierbij kritisch zijn dat er een oplossing moet  komen voor Essche Boys.

Thijs Reijnen raadslid samenwerking 95