AVG en S’95

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Samenwerking ā€™95.

Privacyverklaring:
– Samenwerking ā€™95 is een lokale politieke vereniging, die alleen in de gemeente Haaren NBR actief is.
– De vereniging verwerkt alleen persoonsgegevens van haar (ondersteunende) leden.
– De persoonsgegevens van de leden worden door de leden zelf aangeleverd en zij geven vanaf 1 januari 2019 schriftelijk toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens. De aangeleverde gegevens zijn:
1. Achternaam en voorletters
2. Roepnaam
3. Woonadres gegevens
4. Bankrekeninggegevens
5. Telefoonnummer(s)
6. Soort lid (lid of ondersteunend lid)
7. Internetgegevens
– Deze persoonsgegevens worden door de secretaris en de penningmeester verwerkt op een pc. Zij zorgen voor afdoende beveiliging van deze gegevens, waaronder een username en password voor de toegang tot de gegevens.
– Deze gegevens worden gebruikt om de leden te informeren over zaken aangaande vereniging en het innen van contributie.
– De persoonsgegevens kunnen worden bewaard tot 3 kalenderjaren na het ophouden van het lidmaatschap.
– Persoonsgegevens worden, anders met toestemming van de betrokkene, niet aan derden verstrekt.
– Verzoeken inzake het gebruik van rechten, zoals inzage, correctie, verwijdering, etc. worden bij de voorzitter van de vereniging ingediend. Verzoeken worden binnen 4 weken in behandeling genomen.
– Elk lid is bevoegd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
– Datalekken worden door de secretaris en penningmeester bijgehouden in een afzonderlijke digitale map.

De voorzitter: De secretaris: